Μαρίνος Μουσιούττας

Απολογισμός Βουλευτικής Περιόδου 2021-2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλόλητας των οικοδομών από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για σκοπούς εξασφάλισης πιστοποιητικού καταλληλόλητας των οικοδομών.           Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ζητήματα που άπτονται της χρήσης των οικοδομών και της ασφάλειας του κοινού.                      Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις για την επιβολή πρόσθετης φορολογίας επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ευρίσκεται στο αστικό κέντρο οποιουδήποτε δήμου και δεν έχει αναπτυχθεί.           Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται από την οχληρία που προκαλείται λόγω της ύπαρξης κενών οικοπέδων στο αστικό κέντρο των πόλεων.              Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή    
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί ο δημοτικός γραμματέας στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του οικείου δήμου.            Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
4.ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με την αδειοδότηση της χρήσης οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική.           Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ηχητικής οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία χώρων αναψυχής.                Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε αφενός να συνιστά οχληρία η εκπομπή υπερβολικού ήχου και αφετέρου να καταστεί δυνατή η εξώδική ρύθμιση του προβλεπόμενου αδικήματος της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε αναφορικά με την εν λόγω εκπομπή.           Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την οχληρία που προκαλείται εξαιτίας της εκπομπής υπερβολικού ήχου.                      Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση χρήσης οικοδομής, χώρου ή αντισκήνου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων χορηγηθείσας άδειας, το δικαστήριο να δύναται να εκδώσει διάταγμα απαγόρευσης ή/και τερματισμού χρήσης. Επιπροσθέτως, σκοπείται η εισαγωγή στο εν λόγω νόμο διατάξεων για εξώδική ρύθμιση των αδικημάτων που αφορούν στη χρήση οικοδομής, χώρου ή αντισκήνου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής.                           Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να απαιτείται η προσκόμιση άδειας διενέργειας εράνου για σκοπούς εξαίρεσης από την πληρωμή τέλους δημόσιου θεάματος ή επιστροφής του συνόλου ή μέρους αυτού.          Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των οικοδομών, την ποινικοποίηση της χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, την εξώδική ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και την επιβολή τόκου σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού.                Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή    
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου ώστε για την παροχή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του υπό ενοικίαση υποστατικού, να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης για χρήση του εν λόγω υποστατικού ως κατοικία.         Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποτροπή ενοικίασης υποστατικών, που ενώ η εγκεκριμένη χρήση τους είναι άλλη από κατοικία, μετατρέπονται παράνομα σε κατοικίες χωρίς να πληρούν στις πλείστες περιπτώσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.                                Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή    
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020»  Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε η ιδιότης του Βουλευτή να καταστεί ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα.  Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή επ’ ωφελεία του γενικού και δημόσιου συμφέροντος, ενώ με την αποχή του Βουλευτή από οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτρέπονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φαινόμενα διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων          Συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021  Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε αφενός η γραπτή εξέταση για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία να διεξάγεται κάθε δύο έτη αντί κάθε έτος και αφετέρου η αποδοχή διορισμού σε θέση από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης.                      Συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών
Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. Ομαδική πρόταση  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε πρόσωπο να μη δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα για δύο θητείες.        Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. Ομαδική πρόταση    Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε πρόσωπο που έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου για τρεις θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί δήμαρχος.            Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
Ο περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020 Ομαδική πρόταση  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς.            Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. Ομαδική πρόταση    Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί διαδικασία οριζόντιας ψηφοφορίας για την ανάδειξη των συμβουλίων των δήμων και να παρασχεθεί το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς κομμάτων ή/και περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους.          Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. Ομαδική πρόταση    Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς        Κατατέθηκε Δεν έχει προωθηθεί στην αρμόδια Κοιν. Επιτροπή  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ  Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, προς διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης και των ατόμων γενικότερα  από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων.              Συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων        
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2021  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου και ειδικότερα της μεταβατικής διάταξης που παρέχει στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων τη δυνατότητα, μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, να εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, ώστε το όριο ηλικίας των οχημάτων αυτών να αυξηθεί στα δεκαπέντε (15) έτη από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα και να μην απαιτείται η περίληψη τους στην κατάσταση η οποία υποβάλλεται από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για σκοπούς επικύρωσής της από τον ίδιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκμίσθωση των εν λόγω οχημάτων.                          Ολομέλεια 14/7/2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Προτεινόμενες τροπολογίες του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020»      Σύνολο τροπολογιών για τη νέα σύνθεση Δήμων σε όλες τις επαρχίες  Αρ. Φακ.:  23.01.061.032-2020                     
Προτεινόμενες τροπολογίες του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020»  Σύνολο τροπολογιών για τη νέα σύνθεση Συμπλέγματος Κοινοτήτων  Αρ. Φακ.:  23.01.061.031-2020   
Προτεινόμενες τροπολογίες του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015»Σύνολο τροπολογιών για των Επαρχιακών Συμπλεγμάτων 
4. Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η παροχή δυνατότητας τέλεσης πολιτικών γάμων στην Πύλη Αμμοχώστου και την Αίθουσα «Καστελιώτισσα», κατά τα προβλεπόμενα στους υπό αναφορά κανονισμούς. Τα υπό αναφορά μνημεία αποτελούν ιστορικά μνημεία μοναδικής ομορφιάς και ως εκ τούτου, η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε αυτά θα συμβάλει στην προβολή τους           
.  Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης   «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  Κατάργηση του νόμου που ρυθμίζει τη διαδικασία εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθότι η υφιστάμενη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία κρίνεται ως άνευ ουσιαστικού αντικειμένου ενώ η αναγκαιότητα πλήρωσης των κενών θέσεων εξετάζεται στο πλαίσιο καταρτισμού του εκάστοτε προϋπολογισμού τόσο του κράτους όσο και των αντίστοιχων προϋπολογισμών των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
.Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021»Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείτε όπως το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αντί με την έναρξη της ισχύος του.              Ολομέλεια 31/3/2022
7. Προτεινόμενη Τροπολογία για τον Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 από τους Βουλευτές Μαρίνο Μουσιούττα -ΔΗΠΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και Σταύρο Παπαδούρη- ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας στον Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, είναι να προτείνει ένα επιπρόσθετο μέτρο για την  ασφαλή διακίνηση  των χρηστών οδηγού scooters κατά  τη διάρκεια της μέρας αλλά και της νύχτας. Η προτεινόμενη τροπολογία κρίνεται αναγκαία λόγο της αύξησης των χρηστών και οι οποίοι κινούνται στους δρόμους επι εικοσιτετράωρου βάσεως. Εξετάζοντας προσεκτικά τις συσκευές Scooters παρατηρείται ότι ο ενδεδειγμένος φωτισμός στο πίσω μέρος των συσκευών είναι πολύ χαμηλά (κοντά στο έδαφος)  και πολλές φορές πολύ αδύναμος, πράγμα που καθιστά δύσκολη την αναγνώριση τους από άλλους οδηγούς ειδικά όταν τα scooters  προπορεύονται των άλλων οχημάτων. Για αυτό το λόγο και προτείνουμε την χρήση φωσφορούχων διακριτικών στην ενδυμασία του χρήστη όπως για παράδειγμα ένα φωσφορούχο περιβραχιόνιο ή μια φωσφορούχα κορδέλα τοποθετημένη διαγώνια στον κορμό του οδηγού. Η χρήση τέτοιων διακριτικών είναι πολύ διαδεδομένη στους χρήστες ποδηλάτων αφού γίνονται ορατοί από τους οδηγούς από απόσταση.                              Ολομέλεια 14/7/2022

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.      Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παραπομπή ανέργων για πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο τομέα και η ανάγκη αλλαγής  ή εκσυγχρονισμού του συστήματος)   Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Ενημέρωση της της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται.Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζψής των ατόμων αυτών.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για στήριξη τους.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Η πολιτική πρόνοιας και επιδομάτων σε σχέση με το αυξημένο ποσοστό των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του.   Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
 7.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς και το πλαίσιο αρχών που διέπει/ρυθμίζει τα ακόλουθα: α. Την απόσπαση εργοδοτουμένων στη Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας β. Τη μετακίνηση/τοποθέτηση εργοδοτουμένων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και ενδεχόμενα προβλήματα που δημιουργούνται.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
8. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας αναφορικά με εργατικά ατυχήματα και σοβαρές ασθένειες λόγω συνθηκών εργασίας, τα οποία καταλήγουν σε ανθρώπινες αναπηρίες.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
9. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ώστε να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν στο εκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο δήμο Λευκωσίας και την εταιρεία του δήμου Λευκωσίας (μετατροπή σε αορίστου, προσαυξήσεις κτλ)   Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Η ανάγκη αξιολόγησης και αναθεώρησης του περι Ενοικιοστασίου Νόμου.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Ο κρατικός σχεδιασμός για την ανάσχεση της αστυφιλίας και την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων των ορεινών κοινοτήτων.    Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, την προοπτική επαναφοράς του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου και το ρόλο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Αναγκαιότητα προώθησης των αναπτυξιακών έργων και έργων αναφοράς στο αστικό κέντρο Λευκωσίας.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πορεία ετοιμασίας των Τοπικών Σχεδίων.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου και τα προβλήματα που δημιουργούνται.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Οι απαράδεκτα υψηλές χρεώσεις για τη σύνδεση ακινήτων τα οποία είναι εκτός οικιστικής ανάπτυξης με το δίκτυο της υδατοπρομήθειας.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών και παροχής κινήτρων για την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και την ολιστική αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της περιοχής.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Η αναγκαιότητα εφαρμογής του ασυμβίβαστου μεταξύ της  βουλευτικής ιδιότητας και άλλων επαγγελμάτων.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών
Tα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Ενημέρωση για τα θέματα λειτουργίας, στελέχωσης και ασφάλειας των πτήσεων όσον αφορά το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και για τις εκθέσεις και τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων για το τμήμα αυτό.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία και η ανάγκη περαιτέρω στήριξής της. Οι μελλοντικές προοπτικές της.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Η δυνατότητα που παρέχεται, μέσα από τους σχετικούς κανονισμούς, στους κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης μοτοσικλετών να την ανανεώνουν επ’ άπειρον και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την πρακτική αυτή.    ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Οι προθέσεις της κυβέρνησης για κατασκευή δικτύου τραμ που θα καλύπτει τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος Λευκωσίας και θα συνδέει την πρωτεύουσα με το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Το σύστημα εκπαίδευσης των οδηγών. – Η διαδικασία παραχώρησης αδειών οδήγησης. – Ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές;  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
29. α. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης. β. Διαδικασίες έγκρισης και/ή χορήγησης αδειών οδήγησης σε αλλοδαπούς οδηγούς.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
 Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τρόποι καλύτερης αξιοποίησης τους και διεκδίκηση μεγαλύτερης συνεισφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για το εξαγγελθέν έργο της Κυβέρνησης που χρονολογείται από το 2000 και αφορά τη σύνδεση των δρόμων Λευκωσίας – Τροόδους και των αξονικών δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη, αντιμετώπιση και μείωση των οδικών ατυχημάτων.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό συζήτηση Υφυπουργείο Πολιτισμού.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Η ανάγκη ελέγχου που προκύπτει αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων ταχογράφων και κοφτών ταχύτητας σε λεωφορεία και φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους, καθώς και των συνεργείων που τοποθετούν την πινακίδα βαθμονόμησης του ταχογράφου.  ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τον διευθυντή του Τμήματος για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία   ΚοινοβουλευτικήΕπιτροπή Μεταφορών
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας για τις ενέργειες που λαμβάνει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα άτομα με τη νόσο των κινητικών νευρώνωνΚοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις λίστες αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια και τρόποι αντιμετώπισής τους.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Η ελλιπής ασφάλεια στα δημόσια νοσηλευτήρια και ο αυξημένος αριθμός περιστατικών επιθέσεων και άσκησης βίας κατά των γιατρών και των νοσηλευτώνΚοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Οι ακατάλληλες συνθήκες στέγασης για άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό λόγω της μη λειτουργίας ειδικής μονάδας για υποστήριξη των ατόμων αυτών.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Παιδική παχυσαρκία – Προβλήματα και τρόποι επίλυσής τους.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Η διαδικασία αγοράς αναλώσιμων υλικών από το Υπουργείο Υγείας και ο έλεγχος της χώρας προέλευσής τους.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Η παρατηρούμενη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδοτικών νοσημάτων – Επιπτώσεις – Πρόληψη.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Δότες οργάνων – Προβλήματα.  Ευαισθητοποίηση κοινού.  Ανάγκη αλλαγής πολιτικής.Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Ενημέρωση για την κάλυψη των αναγκών προσθετικής μελών των Κυπρίων πολιτών.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Μεταλλαγμένα προϊόντα.  Η κατάσταση στην Κύπρο και τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία της δημόσιας υγείας.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τη μη ορθή εφαρμογή των νομοθεσιών και της λειτουργίας των θεσμών που έχουν ταχθεί για την προστασία των πολιτών από γιατρούς με πλαστά πιστοποιητικάΚοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Η χρήση ενεργειακών ποτών και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία.Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας για τις ενέργειες που λαμβάνει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα άτομα με τη νόσο των κινητικών νευρώνων.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Υγείας
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τον διευθυντή του Τμήματος για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία¨  Συζητήθηκε
 Η κατάσταση που επικρατεί στα Κρατικά Ιδρύματα Φιλοξενίας Παιδιών όσο αφορά θέματα Στελέχωσης και λειτουργίας, ασφάλειας παιδιών και λειτουργών, οι αδυναμίες που παρουσιάζονται  και τρόποι αντιμετώπισης τουςΣυζητήθηκε
Η ταλαιπωρία που υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών αλλά και Κύπριων που εργάστηκαν στο εξωτερικό στην προσπάθεια τους να διεκδικήσουν θεσμοθετημένη/κοινωνική σύνταξη ή επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου στην ΚύπροΣυζητήθηκε
 τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Νομοθεσίας για υποχρεωτική εγκατάσταση και  χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές  Συζητήθηκε
Η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση των ιατρών 
Η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουνΣυζητήθηκε
Το κλείσιμο της RCB BANK (κοινοβουλευτική Ομάδα)Συζητήθηκε
Η μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για εγγραφή ιατρών χωρίς την ισοτιμία και αντιστοιχία για το πτυχίο τους από το ΚΥΣΑΤΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός  μας ενημερώσει Α. Για τα μέτρα προφύλαξης των ωρομίσθιων θυροφυλάκων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους Β.  Για τους κανονισμούς και τον ατομικό εξοπλισμό μέτρων προφύλαξης θυροφυλάκων αλλά και τον διαχωρισμό μεταξύ των ωρομίσθιων και του μόνιμου προσωπικού για το σχετικό θέμα    Υπ. Εσωτερικών
 2. Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός μας ενημερώσει Α.   για τον συνολικό αριθμό ανείσπρακτων ενταλμάτων και το συνολικό αριθμό ενταλμάτων που εκδόθηκαν από οδικές παραβάσεις για τα έτη 2018,2019,2020 και 2021 καθώς επίσης και τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά Β.   τι ποσοστό από τα πιο πάνω αποτελούν τα εξώδικα που αφορούν τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως(Ζ)    Υπ. Μεταφορών
3.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  μας ενημερώσει για την υφιστάμενη υποδομή αλλά και τις μελλοντικές ενέργειες  του Υπουργείου για βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες που αφορούν τα Δημόσια Κτήρια, τις Διαβάσεις Πεζών και τις στάσεις λεωφορείων Παγκύπρια.  Υπ. Μεταφορών
4.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  μας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών ή και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης.    Υπ. Μεταφορών
5.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  μας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών ή και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα θέματα συστήματος εκπαίδευσης των οδηγών Α. η διαδικασία παραχώρησης αδειών οδήγησης Β. ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές  6.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  μας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών ή και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα θέματα που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τους τρόπους για καλύτερη αξιοποίηση τους και τρόπους διεκδίκησης μεγαλύτερης συνεισφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση  για έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βιώσιμης Κινητικότητας.    Υπ. Μεταφορών
7.Έχω παραλάβει και μελετήσει την απάντηση σας (αρ. φακ. 23.06.011.04.304) ημερομηνίας 03/07/2020  στην ερώτηση μου που αφορούσε την αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας, βάσει της επιστολής του πρώην Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 23/05/2013. Η απάντηση σας ήταν αρκετά κατατοπιστική όμως μου έχουν δημιουργηθεί τα πιο κάτω ερωτήματα στα οποία σας παρακαλώ όπως απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν. Στον πίνακα Γ της  απαντητικής σας επιστολής αναφέρετε ότι χωρίς τον καθορισμό κριτηρίων θα χρειαστούν 44,12 εκατομμύρια για να αποζημιωθούν 50315 μέλη από 411 εγκριθέντα  Ταμεία Προνοίας. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε ποια είναι τα μεγαλύτερα 30 Ταμεία Προνοίας που θα επωφεληθούν, καθώς επίσης και το ποσό που αναλογεί στο κάθε ταμείο. Από τα 411 εγκριθέντα Ταμεία Προνοίας, υπάρχουν ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία είναι εγγυημένα από το κράτος ; Αν υπάρχουν, τι ποσό και πόσα μέλη αναλογούν στο κάθε ταμείο; Αν από τα 411 εγκριθέντα   Ταμεία Προνοίας, υπάρχουν κάποια ταμεία τα οποία είναι εγγυημένα από το κράτος, πως διαμορφώνονται οι πίνακες Α,Β και Γ της απαντητικής σας επιστολής, αν αφαιρεθούν αυτά τα ταμεία;  Υπ. Οικονομικών
8.Το κλείσιμο της RCB BANK,  είχε ως συνεπακόλουθο και ¨παράλληλες απώλειες¨ την ένταξη στην ανεργία 350 υπαλλήλων της πιο πάνω τράπεζας, με προφανή οικονομικά και κοινωνικά αρνητικά συνεπακόλουθα για αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες τους. 9.Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να μας ενημερώσει κατά πόσο το κράτος προτίθεται να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς τους υπαλλήλους και ενεργειών του κράτους σε ανάλογες περιπτώσεις που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό τομέα στον τόπο μας (ένταξη προσωπικού σε άλλους τραπεζικούς τομείς, παραχώρηση σχεδίων αποζημιώσεις κτλ.)    Υπ. Οικονομικών
10.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός  μας ενημερώσει για το βιολογικό υλικό που μαζεύεται από τα διάφορα χημεία / εργαστήρια κατά τη διενέργεια  των τεστ  Ταχείας Διάγνωσης  (rapid)   και Μοριακού Τέστ (PCR) υπάρχουν οι όποιες ασφαλιστικές δικλίδες για διαφύλαξη του απόρρητου τόσο των προσωπικών στοιχείων του κάθε πολίτη, όσο και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αυτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο χρήσης στο μέλλον από ιδιώτες για οποιαδήποτε σκοπό. Και σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Υπουργείο για διαφύλαξη των πιο πάνω.    Υπ. Υγείας
11.Παρακαλώ όπως  ο αρμόδιος Υπουργός  μας ενημερώσει ανεξαρτήτως του τι αναφέρθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Ελέγχου  όπου συζητήθηκε παρεμφερές ερώτημα, να ενημερωθούμε για το ύψος του ποσού  και τη διαδικασία προσφορών που ακολουθήθηκε και ακολουθείτε  για την αγορά και διάθεση των τεστ  Ταχείας Διάγνωσης  (rapid)   και Μοριακό Τέστ (PCR) την περίοδο  2019-2021.   Υπ. Υγείας
12. Σε παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  των εργασιών ( 23 Σεπτεμβρίου 2021) για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία από το αρμόδιο Υπουργείο, τα αρμόδια τμήματα δεσμεύτηκαν όπως ενημερώνουν την επιτροπή ανά τρίμηνο  για τις εξελίξεις ανέγερσης του Μουσείου. Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος Υπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες  μας ενημερώσουν για την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του Αρχαιολογικού Μουσείου.  Υπ. Μεταφορών
13.Σε παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  για τα διατηρητέα κτήρια και τις επικίνδυνες οικοδομές στο Δήμο Λευκάρων   από τους  αρμόδιους Φορείς παρακαλώ όπως ο αρμόδιος Υπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες  μας ενημερώσουν για την πρόοδο των εργασιών για την επίλυση του προβλήματος.  Υπ. Μεταφορών /Εσωτερικών
  
  

Απολογισμός Βουλευτικής Περιόδου 2022-2023

Πρόταση Νόμου περί Ιατρών ΝόμοςΣκοπός της πρότασης νομου η τροποποίηση του Νόμου ώστε μα διευρυνθεί τόσο η σύνθεση του Ιατρικού Συμβουλίου για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληωίας των μελών του και οι αρμοδιότητες του   Μουσιουττας – Θεοπέμπτου 
Πρόταση Νόμου περι Τεχνιτών ΟχημάτωνΣκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνίτων Οχημάτων Νόμου, ώστε ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να δύναται, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας τεχνίτη οχημάτων, να χορηγήσει άδεια τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι πριν από ην 31η Δεκεμβρίου 2015 ασκούσαν το εν λόγω επάγγελμα.  Η εν λόγω άδεια θα δύναται να χορηγηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.  Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων θεωρείται το πρόσωπο που ασκούσε το εν λόγω επάγγελμα πριν την 7η Απριλίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία θεσπίστηκε η νομοθεσία που διέπει το εν λόγω επάγγελμα. Συναφώς με την εν λόγω πρόταση νόμου αυξάνεται ο αριθμός των εξ επαγγέλματος τεχνίτων οχημάτων αφού θα δύνανται να αποκτήσουν την σχετική άδεια και όσοι ασκούσαν το επάγγελμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.       Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ “Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022”  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου νόμου ώστε να εισαχθεί σχετική πρόνοια στο άρθρο 21Β του υπό αναφορά νόμου με την οποία να διευκρινίζεται πως ο Διευθυντής του ΕΤΕΚ δεν αποτελεί Γενικό Διευθυντή με βάση τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.   Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ              ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2022  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.         Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διορθώνεται μια σοβαρή στρέβλωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διασφαλίζεται η παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πολίτες που χρήζουν στήριξης και βοήθειας.   Μουσιουττας – Τρυφωνίδης  
<H αντιμετώπιση των περιστατικών παρενόχλησης και εκφοβισμού που παρατηρείται στους εργασιακούς χώρους>    ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΚΟΙΝ. ΕΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΕΦΑ
<<Τα προβλήματα που υπάρχουν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην περιοχή Ορεινών Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδου >> ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΚΟΙΝ. ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
  
< Ανασκόπηση της λειτουργίας της πρώτης σύνδεσης Λεμεσού – Πειραιά και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των δρομολογίων>   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΚΟΙΝ. ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
< Η μετακίνηση βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους σε ώρες αιχμής   >   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΚΟΙΝ. ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
Η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΚΟΙΝ. ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Θέμα Τα προβλήματα που προκύπτουν από την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο ηλεκτρικών συσκευών κινητικότητας οι οποίες εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου   ΕΡΩΤΗΣΗ     
Θέμα Τα προβλήματα που προκύπτουν στο ελλιμενισμό βαρκών στην περιοχή Αγίας Νάπας     ΕΡΩΤΗΣΗ 
Θέμα : Ο αριθμός των δυστυχημάτων στο Νότιο μέρος της Λεωφόρου Μακαρίου      ΕΡΩΤΗΣΗ 
Θέμα: Προβλήματα και αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου   ΕΡΩΤΗΣΗ 
Θέμα. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   ΕΡΩΤΗΣΗ   

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.