Αλέκος Τρυφωνίδης

Φίλες και φίλοι,

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη μέρα που η δική σας εντολή με έταξε να βρίσκομαι στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Ένας χρόνος δύσκολος για τον τόπο, γεμάτος προκλήσεις και αντιξοότητες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της υγειονομικής και οικονομικής ανασφάλειας κληθήκαμε πολλές φορές, ως Κοινοβούλιο αλλά και ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, να διαχειριστούμε σοβαρά ζητήματα και τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Με τη μετριοπαθή και νούσιμη πολιτική που μας χαρακτηρίζει ως Παράταξη, αντιμετωπίσαμε όλα τα θέματα που ήρθαν ενώπιον μας, προβάλαμε ολοκληρωμένα επιχειρήματα, καταθέσαμε συνθετικές και συναινετικές προτάσεις και προτείναμε πρακτικές και εφικτές λύσεις. Ο δρόμος είναι μακρύς και προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολος. Η εμπιστοσύνη και η στήριξη σας αποτελεί για εμένα την κινητήριο δύναμη για περισσότερη δουλειά, για παραγωγή ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου και πολιτικού έργου.

Σας ευχαριστώ!

Συνεχίζουμε, δυναμικά μαζί!

Αλέκος Τρυφωνίδης

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων

Απολογισμός της κοινοβουλευτικής μου δράσης με τη συμπλήρωση ενός έτους ως μέλος του Κοινοβουλίου.

Μέλος στις επιτροπές:

 • Οικονομικών και Προϋπολογισμού
 • Παιδείας και Πολιτισμού, Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
 • Άμυνας
 • ad hoc για τη μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος.

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

 • Κατάθεση Πρότασης νόμου για τροποποίηση του «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου», ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31 η Οκτωβρίου 2022
 • Κατάθεση Πρότασης νόμου για «Μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού, των καυσίμων, των ειδών πρώτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων) και στις υπηρεσίες των εστιατορίων/επισιτισμού με σκοπό την αντιμετώπιση της ακρίβειας», με α) την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και β) κατάργηση του ΦΠΑ στην αναπροσαρμογή καυσίμων στους λογαριασμούς της ΑΗΚ για τους ρύπους – και οι 2 για περίοδο 6 μηνών
 • Κατάθεση Πρότασης νόμου για «Απαγόρευση διασύνδεσης αξιωματούχων με ονόματα εταιρειών»
 • Κατάθεση Πρότασης νόμου που τροποποιεί τον «περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης ΕπίλυσηςΔιαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2020», ώστε δανειολήπτες οι οποίοι παραλαμβάνουν έγγραφη ειδοποίηση τύπου “I” δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, με την οποία καλούνται να εξοφλήσουν το ενυπόθηκο χρέος περιλαμβανομένων τόκων και εξόδων είσπραξης αυτού, να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για παραπομπή σε διαιτησία χρηματοοικονομικής διαφοράς που προκύπτει από την εν λόγω επίδοση.
 • Κατάθεση Πρότασης νόμου που τροποποιεί τον «περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο του 1978 εως (αρ.3) του 2020», ώστε να δίδεται

η δυνατότητα πέραν των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων, όπως τα λογιστικά βιβλία και αρχεία επισκοπούνται με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές για σκοπούς αξιοπιστίας και ενδυνάμωσης του πλαισίου διαφάνειας.

 • Κατάθεση τροπολογίας στον «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021», ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1 η Νοεμβρίου 2021 μέχρι την 30 η Απριλίου 2022 (τρεις διμηνίες) να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 5%.
 • Κατάθεση τροπολογίας στον «Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμο του 2021», ώστε να αφαιρείται από τις Εταιρείες Διαχείρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων το δικαίωμα πρόσβασης στη «βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ» καθώς και στη «βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και χωρομετρίας», σε σχέση με τους εγγυητές, τους παρόχους εξασφάλισης και των συνδεδεμένων με τους δανειολήπτες πρόσωπα. Με την τροποποίηση αυτή διασφαλίζεται η μη κατάχρηση της νομοθεσίας εις βάρος των εγγυητών, των παρόχων εξασφάλισης και των συνδεδεμένων με τους δανειολήπτες πρόσωπα, για ενθάρρυνση της παροχής βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης.
 • Κατάθεση τροπολογίας στον «Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ.1) του 2022» για διορθωτική ενέργεια εξοικονόμησης ποσού €2,5 εκ. και διάθεση του ως προς (α) εκπλήρωση της καταβολής του υπόλοιπου επιδόματος που προνοούσε η εξαγγελία της κυβέρνησης προς τους ιδιοκτήτες Κέντρων διασκέδασης και (β) την στήριξη των ανθρώπων του Πολιτισμού και των συναφών επαγγελμάτων.
 • Εγγραφή θέματος για εξέταση της «Λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), οι αποφάσεις της κυβέρνησης για μετεξέλιξή της και πώς αυτές επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά, τους δανειολήπτες, τις υπόλοιπες τράπεζες και τους εργαζομένους στην ΚΕΔΙΠΕΣ»
 • Εγγραφή θέματος για τον «Τερματισμό της λειτουργίας παραρτημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ύπαιθρο και τα προβλήματα που δημιουργούνται αναφορικά με την εξυπηρέτηση των κατοίκων των κοινοτήτων»

Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

 • Με τη δική μας στήριξη και την κατάθεση στοχευμένων τροπολογιών, πετύχαμε ένα μεγαλεπήβολο στόχο με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
 • Εγγραφή θέματος για «εξέταση της καταλληλόλητας των αθλητικών χώρων σε (α) θέματα ασφάλειας και υγείας και (β) υπηρεσιών φιλοξενίας»
 • Εγγραφή θέματος για τη «Δημιουργία Αγροτικής Τεχνικής Σχολής Τροόδους στη Σολιά»
 • Εγγραφή θέματος για τα «Προβλήματα και ανάγκες του Κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και των γραμματειών των σχολείων»
 • Εγγραφή θέματος για «Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες»
 • Εγγραφή θέματος για «Το νομικό καθεστώς της Αγγλικής Σχολής και οι υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από αυτό»
 • Εγγραφή θέματος για την «Καθυστέρηση που επιδείχθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στην προκήρυξη προσφορών για μεταφορά των παιδιών που βρίσκονται εκτός της περιφέρειας, στα τμήματα Οινολογίας/αμπελουργίας, στη Σχολή Οινολογίας του Γυμνασίου Ομόδους»
 • Πετύχαμε την υιοθέτηση της πρότασης μου για «Πριμοδότηση μαθητών και αποφοίτων του Γυμνασίου Λυκείου Κάτω Πύργου για εισαγωγή σε ανώτατες Σχολές»
 • Κατάθεση τροπολογιών στους «Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2022», ώστε να εισάγεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να παρέχει διαφοροποιημένη γραπτή εξέταση ή/και εύλογες προσαρμογές για αντιμετώπιση οποιονδήποτε αντικειμενικών δυσκολιών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο.
 • Κατάθεση τροπολογιών στην πρόταση νόμου «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»
 • Κατάθεση τροπολογιών στους «Περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» για συμπερίληψη 5% των αιτητών για εξ’ αποστάσεως φοίτηση.

Επιτροπή Άμυνας

 • Εγγραφή θέματος για την «Ανισότητα των Φύλων στην Εθνική Φρουρά»
 • Εγγραφή θέματος για «Τα ατυχήματα στην Εθνική Φρουρά»
 • Εγγραφή θέματος για «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών Τριετούς φοίτησης»

Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

 • Εγγραφή θέματος «Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ή/και άλλοι αρμόδιοι φορείς για τη διαφύλαξη του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών ή έργων»
 • Εγγραφή θέματος για «Εξέταση του πορίσματος της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο Αρέστη για την κατάρρευση του συνεργατισμού»
 • Εγγραφή θέματος «Οι διαδικασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου στη Λεμεσό και το ενδεχόμενο διασπάθισης δημόσιου χρήματος»

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Πρόταση νόμου για διόρθωση της στρέβλωσης που υπάρχει σχετικά με το δικαίωμα επικαρπίας στα κριτήρια παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
 • Εγγραφή θέματος για «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα ορφάνειας»

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμου

 • Εγγραφή θέματος για «Τα προβλήματα που δημιουργεί στους επαγγελματικούς κλάδους μεταφορών η παράνομη αγορά καυσίμων από τα Κατεχόμενα»

Επιτροπή Εσωτερικών

 • Εγγραφή θέματος για την «Ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής της πολεοδομίας/κτηματολογίου στην εγγραφή των δρόμων ή μονοπατιών που είναι ήδη χαραγμένοι, (ειδικά στις οικιστικές περιοχές), ως δημόσιοι δρόμοι»

Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

 • Εγγραφή θέματος για την «Ανάγκη αναβάθμισης και κατασκευής βελτιωτικών έργων στον δρόμο Καντού Ομόδους»

Επιτροπή Υγείας

 • Εγγραφή θέματος «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟKΥπΥ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός στην διοίκηση και στην οργάνωση των υπηρεσιών του»

Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 • Εγγραφή θέματος για την «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σταθμού Ευρύχου»

Επιτροπή Περιβάλλοντος

 • Εγγραφή θέματος για την «Καταστροφή βιοτόπου στον δήμο Τσερίου λόγω των εργασιών κατασκευής γέφυρας στον περιφερειακό δρόμο από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού προς τη Λακατάμια»

Ad Hoc Επιτροπή για τη μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος

 • Εγγραφή θέματος για «To έγκλημα του εποικισμού και το πρόβλημα της αυξανόμενης μετανάστευσης στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της Κύπρου»

Επιπρόσθετα με τις εγγραφές θεμάτων, τις καταθέσεις προτάσεων νόμου και τροπολογιών, σε αυτό τον ένα χρόνο παρουσίας μου στο Κοινοβούλιο, με συντονισμένες ενέργειες και διαβουλεύσεις πετύχαμε:

 • Την κατακύρωση και έναρξη ενός πολυπόθητου και μεγαλεπήβολου έργου, του Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου
 • Τον καθαρισμό του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου και την έναρξη των διαδικασιών για μόνιμη λύση στο πρόβλημα
 • Καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους λόγω θεομηνίας (ανεμοστρόβιλος 14/12/2020) στην περιοχή Αστρομερίτη
 • Καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους λόγω καύσωνα το Μάιο 2019
 • Καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό (Ιούλιος 2021)

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.